ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ကို ပစ္မထားပါႏွင့္ / Do not abandon us (Burmese Subtitle)

Published on Jun 20, 2017
ဇြန္လ ၂ဝ ရက္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႕ဒုကၡသည္မ်ားေန႕ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳလ်က္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN) ကလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈအေထာက္အပံ့ေလွ်ာ့ခ်မႈကိုႀကံဳေတြ႕ရၿပီး လံုၿခံဳမႈမရွိေသးသည့္ မိမိေနရပ္ဌာေနသို႕ ျပန္ရန္တြန္းအားေပးခံေနရသည့္ဒုကၡသည္မ်ား၏လက္ရွိအခက္အခဲကို ဤရုပ္သံမွတ္တမ္းတိုတြင္ တင္ျပထားသည္။

ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္လအူးႏွင့္မယ္ရာမလြန္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း၌ရိုက္ကူးေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ ဤမွတ္တမ္းတိုေလးကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

Published by Karen Women Organisation

The Karen Women Organisation was formed in 1949 and has a membership of over 64,100 women. KWO is a community-based organisation of Karen women working in development and relief in the refugee camps on the Thai border and with IDPs (Internally Displaced Persons) and women inside Burma. Since our formation in 1949 we have expanded our focus from one of purely social welfare to try to encourage an awareness of Women's Rights and to promote women’s participation in the community decision making and political processes. The objectives of the KWO  To assist women in the endeavour to be free from all forms of oppression.  To promote and empower women in all spheres of life, including education and general living standards.  To encourage women to participate in the struggle for freedom, democracy and equality.  To develop women's knowledge, ability and skills, including political and organizational skills.  To achieve the rights of women and equal status with men.  To promote and maintain Karen culture and traditions.  To improve the well-being of women and children and to increase their access to adequate health, education and welfare services. KWO aims to empower women through offering various capacity building trainings to teach skills, build confidence and create new opportunities so that women will be better able to solve problems. We are working hard to educate ourselves and our communities so that we can work more effectively and advocate for our struggle on the international stage. We believe that women’s contribution is an essential factor in the peace-building and national reconciliation processes of Burma.

%d bloggers like this: